Wniosek oraz załączniki o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

  • Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń – pobierz
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz
  • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – pobierz
  • Wykaz otrzymanej pomocy de minimis – pobierz
  • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – pobierz
  • Oświadczenie o powiązaniach  w ramach jednego przedsiębiorstwa – pobierz
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej – pobierz
  • Zgoda osoby pełnoletniej na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
  • Oświadczenie o prawdziwości załączonych kopii – pobierz