AKTUALNY STAN PRAWNY W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH ORAZ NADZORU PRZEBIEGU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU:

  • Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.)
  • Ustawa o rzemiośle (Dz.U.z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późn.zm.) – jednolity tekst Ustawy (Dz.U. z 2014 r. poz. 232)

    Informujemy, że uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zatrudnieni na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawców będących rzemieślnikami zdają egzamin czeladniczy. Egzamin ten jest przeprowadzany po ukończeniu nauki zawodu z zakresu całego zawodu przez komisję egzaminacyjna izby. Po zdaniu egzaminu czeladniczego uczniowie otrzymują świadectwo czeladnicze, które potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie całego zawodu.

    Ponadto informujemy, iż zgodnie z Ustawą o rzemiośle, rzemieślnicy zatrudniający młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego są obowiązani spełniać warunki określane odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, tj. cechu lub z izby w celu nadzoru nad przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle.

__________________________________________________________________

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

  • Stawki na wynagrodzenie młodocianychzobacz

Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

  • Składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych – zobacz

Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

________________________________________________________________________

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

okres obowiązywania: od  1.01.2018 do  31.12.2018
 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2000 ze zm.)

_______________________________________________________________________

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

okres obowiązywania: od  1.01.2018 do  31.12.2018

  • Koszty uzyskania przychodów – zobacz

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

  • Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców – zobacz

Uwaga: Podatnik ma prawo do odliczenia (w zeznaniu rocznym) kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli posiada dowody, że koszty te były wyższe niż wynikające z:

– zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bądź

– limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 85.528 zł.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a, 9b, 10 i 10a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

______________________________________________________________________

WYNAGRODZENIA

okres obowiązywania: od  1.01.2018 do  31.12.2018

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę – zobacz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

_____________________________________________________________________